Hướng dẫn đăng ký sử dụng Phòng Studio UTE TV


♥ Để đăng ký lịch, bạn phải có tài khoản. Nếu chưa có tài khoản, liên hệ Phòng Truyền Thông (Tầng 11 - Phòng 1105B), gặp Cô Trương Thị Kim Ngân để được cấp tài khoản.
♥ Sau khi đăng nhập và đăng ký lịch sử dụng Phòng Studio UTE TV thành công, thì sự kiện sẽ được thêm vào danh sách chờ duyệt. Kết quả sẽ được thể hiện trên trang chủ nếu lịch đăng ký của bạn không trùng với lịch đã đăng ký trước đó.

♥ Tại giao diện trang chủ ta sẽ thấy các sự kiện trong các ô lịch với cấu trúc:

[Thời gian bắt đầu sự kiện] - [sử dụng Phòng Studio UTE TV] - [Tên đơn vị mượn]

♥ Các sự kiện xuất hiện trên lịch là các sự kiện đã được duyệt.

♥ Sự kiện màu đen là sự kiện đã hoặc đang diễn ra.

♥ Sự kiện màu đỏ là sự kiện sắp diễn ra.

♥ Để xem chi tiết sự kiện bất kỳ trên lịch, ta nhấp vào sự kiện đó.
Chi tiết sử dụng Phòng Studio UTE TV

♥ Để mượn phòng ta tiến hành đăng nhập bằng tài khoản được cấp

♥ Tại giao diện đăng ký, ta chọn sử dụng Phòng Studio UTE TV

♥ Ngày mượn, ta chọn vào biểu tượng lịch, để chọn ngày mượn, chọn vào biểu tượng đồng hồ để chọn giờ mượn. Hoặc bạn có thể gõ trực tiếp ngày giờ mượn vào khung nhập ngày giờ theo định dạng [mm/dd/yyyy HH:mm] Ví dụ: Bạn muốn mượn vào ngày 31/12/2016, lúc 14:00 thì nhập 12/31/2016 14:00

♥ Ngày trả thì tương tự, bạn muốn trả khi nào thì chọn vào ngày giờ muốn trả.

♥ Lý do mượn cần ngắn gọn, xúc tích, không quá dài dòng. Nếu đúng lý do cần mượn.

♥ Sau khi đăng ký mượn thành công thì sự kiện sẽ hiển thị tại trang danh sách sự kiện chờ duyệt. Nếu sự kiện duyệt thành công sẽ hiển thị trên trang chủ.


♥ Sự kiện đã duyệt thành công và hiển thị trên trang chủ


Sự kiện đã duyệt thành công và hiển thị trên trang chủ